Ενότητα 1: Προώθηση μιας προσέγγισης για ολόκληρο το σχολείο

Η "Ολοκληρωμένη Σχολική Προσέγγιση" είναι μια συνεργατική προσέγγιση στην οποία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των σχολείων, άλλοι επαγγελματίες της εκπαίδευσης, οι γονείς καθώς και η τοπική κοινότητα. Η προσέγγιση αυτή έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των ολιστικών αναγκών των μεταναστών μαθητών και τη διασφάλιση της συνεχούς προόδου των μαθητών.

Τι αφορά αυτή η ενότητα?

Μελέτες αποδεικνύουν ότι η Ολοκληρωμένη Σχολική Προσέγγιση έχει θετικά αποτελέσματα στα μαθησιακά αποτελέσματα σε όλο το σχολείο και ότι θα υποστηρίξει καλύτερα την ευρύτερη σχολική βελτίωση. Ειδικότερα για τους μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, έχει διαπιστωθεί ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί φορείς της σχολικής κοινότητας (π.χ. εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων, άλλοι επαγγελματίες της εκπαίδευσης, γονείς και η τοπική κοινότητα), διότι έτσι αντιμετωπίζονται οι ολιστικές ανάγκες των μεταναστών μαθητών και διασφαλίζεται η συνεχής πρόοδος των μαθητών.

Αυτή η ενότητα έχει ως εκ τούτου σχεδιαστεί για να διδάξει στους εκπαιδευτικούς και τους διευκολυντές περισσότερα για την Ολοκληρωμένη Σχολική Προσέγγιση, με ιδιαίτερη έμφαση στο πώς να την εφαρμόζουν οι ίδιοι και πώς μπορεί να βοηθήσει στην ένταξη των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα ευρωπαϊκά σχολεία. Το πρώτο μέρος της ενότητας έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει εν συντομία το θέμα. Στη συνέχεια, τα επόμενα μέρη είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε το καθένα να απαντά σε ένα ερώτημα. Ξεκινώντας από ένα συγκεκριμένο ερώτημα, είναι πάντα σαφές στον εκπαιδευόμενο ποιος είναι ο μαθησιακός στόχος κάθε μέρους της ενότητας. Έτσι, το μέρος 1.2 απαντά στο ερώτημα "Τι είναι η Ολοκληρωμένη Σχολική Προσέγγιση;". Το μέρος αυτό ορίζει την προσέγγιση και εξετάζει όλα τα χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια, στο επόμενο μέρος, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν απάντηση στο ερώτημα "Γιατί να χρησιμοποιήσουμε μια Ολοκληρωμένη Σχολική Προσέγγιση;". Για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση, παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της προσέγγισης. Στο μέρος 1.4, θα λάβουν απάντηση στο ερώτημα "Πώς να υλοποιήσετε μια Ολοκληρωμένη Σχολική Προσέγγιση;" μαθαίνοντας περισσότερα για το σχέδιο βήμα προς βήμα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας Ολοκληρωμένης Σχολικής Προσέγγισης. Τέλος, το τελευταίο μέρος αυτής της ενότητας απαντά στο πιο σημαντικό ερώτημα για το σχέδιό μας, δηλαδή "Πώς μπορεί μια Ολοκληρωμένη Σχολική Προσέγγιση να βοηθήσει στην ένταξη των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα ευρωπαϊκά σχολεία;". Οι γνώσεις από τα προηγούμενα μέρη συνδέονται συγκεκριμένα σε αυτή την ενότητα με το πρόβλημα της ενσωμάτωσης μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα ευρωπαϊκά σχολεία.

Ποιος είναι ο στόχος αυτής της ενότητας

  • Να ορίσει τι είναι η προσέγγιση του Ολοκληρωμένου Σχολείου.
  • Προσδιορίστε τα βασικά στοιχεία της προσέγγισης του Ολοκληρωμένου Σχολείου.
  • Να συζητηθούν και να αναλυθούν καλές πρακτικές της Ολοκληρωμένης Σχολικής Προσέγγισης.
  • Προσδιορίστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Ολοκληρωμένης Σχολικής Προσέγγισης.
  • Συζήτηση και ανάλυση του τρόπου υλοποίησης της προσέγγισης του Ολοκληρωμένου Σχολείου.
  • Αξιολογήστε τον τρόπο με τον οποίο η Ολοκληρωμένη Σχολική Προσέγγιση μπορεί να συμβάλει στην ένταξη των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα ευρωπαϊκά σχολεία.
  • Να συζητήσετε και να αναλύσετε πώς να χρησιμοποιήσετε την Ολοκληρωμένη Σχολική Προσέγγιση για την ενσωμάτωση μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα ευρωπαϊκά σχολεία.

Bibliography:

+75 εγγεγραμμένοι
Δεν Είναι Εγγεγραμμένοι

Module Includes

  • 5 Μαθήματα
  • 9 Θέματα
  • 1 Κουίζ