Συνεργάτες

Η σύμπραξη έχει συσταθεί μεταξύ έξι διαφορετικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων ενός σχολείου - Fo.Co. (Ιταλία), δύο πανεπιστημίων - UCLL (Βέλγιο) και UTH (Ελλάδα) και τριών ΜΚΟ - ALDA (Γαλλία), DRPDNM (Σλοβενία) και Paydaş (Τουρκία) με διατομεακό τρόπο.

ALDA - European Association for Local Democracy (Γαλλία)

Η ALDA είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση αφιερωμένη στην προώθηση της χρηστής τοπικής διακυβέρνησης, συγκεκριμένα μέσω της ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της προώθησης της ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Εργάζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη (28 κράτη μέλη της ΕΕ), στα Βαλκάνια και τα τελευταία χρόνια στον Νότιο Καύκασο και τη Βόρεια Αφρική. Στο πλαίσιο της προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης και της συμμετοχής των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, η ALDA επικεντρώνεται σε διάφορα θέματα, όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οι πρωτοβουλίες πολιτών, η συμμετοχή των νέων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η μετανάστευση, οι ίσες ευκαιρίες, η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ο εθελοντισμός. Η ALDA είναι ένας οργανισμός που βασίζεται στα μέλη και συγκεντρώνει περισσότερα από 300 μέλη (συμπεριλαμβανομένων τοπικών αρχών, ΟΚΠ, οργανώσεων νεολαίας, πανεπιστημίων) από περισσότερες από 30 χώρες. Η ALDA χρηματοδοτείται από τις συνδρομές των μελών και τη χρηματοδότηση έργων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μεταξύ άλλων, Ευρώπη για τους πολίτες και ERASMUS +), το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χορηγούς.

Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Σλοβενία)

Η Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (Ένωση για την ανάπτυξη της εθελοντικής εργασίας Novo mesto) είναι σλοβενική μη κυβερνητική και ανθρωπιστική οργάνωση, που εργάζεται για το δημόσιο συμφέρον στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας, της νεολαίας και του πολιτισμού. Αποστολή μας είναι να συμβάλουμε σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και ανοιχτή για όλους. Συνεπώς, τα δύο κορυφαία προγράμματά μας ασχολούνται με την ένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων και με την τόνωση της ανάπτυξης των ΜΚΟ και του διαλόγου των πολιτών. Οι δραστηριότητές μας στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκτελούνται από εμπειρογνώμονες και εθελοντική εργασία. Προωθούμε τις αξίες της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, του εθελοντισμού, της ενεργούς διαβίωσης, του καθαρού περιβάλλοντος, της ευαισθητοποίησης των πολιτών και του διαπολιτισμικού διαλόγου, της συμμετοχής των πολιτών.

Paydaş Eğitim Kültür Ve Sanat Derneği (Τουρκία)

Το Paydaş είναι ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε από εκπαιδευτικούς. Τα μέλη είναι κυρίως το διδακτικό προσωπικό σε διάφορους τύπους οργανισμών στον τομέα της εκπαίδευσης.Ο κύριος στόχος είναι να συμπεριληφθεί η καινοτομία στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.Από αυτή την άποψη, οι τακτικές δραστηριότητες του συλλόγου περιλαμβάνουν την οργάνωση κατάρτισης που υποστηρίζει την ανάπτυξη υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για προπονητές, εκπαιδευτικούς, διευκολυντές στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.Οι δραστηριότητες καλύπτουν τους τρεις κύριους τομείς: εκπαίδευση για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, καινοτομία και ψηφιοποίηση.Η λειτουργία οργανισμών για την καλλιέργεια της αμοιβαίας εκπαίδευσης μεταξύ του διδακτικού προσωπικού και της εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης είναι επίσης ένας από τους στόχους του συλλόγου.

Panepistimio Thessalias (Ελλάδα)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και εξωσχολικές ενότητες σε συγκεκριμένους ερευνητικούς και επιχειρηματικούς τομείς, για περισσότερους από 43000 φοιτητές. Κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι γνωστό για τις άριστες ερευνητικές του επιδόσεις και τα εξαιρετικά επιστημονικά του επιτεύγματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Οι πρωτοβουλίες έργων υποστηρίζονται ιδιαίτερα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης (ΚΔΕ) τονίζοντας και αναδεικνύοντας τον μοναδικό χαρακτήρα που προσφέρουν. Η επιστημονική και ποιοτική υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διασφαλίζεται επαρκώς από την ολοκληρωμένη συμβολή όλων των μελών ΔΕΠ και του υπόλοιπου ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η ομάδα του CIE έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από ευρωπαϊκές και εθνικές πρωτοβουλίες έργων που προωθούν την κοινωνική ένταξη σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες καθώς και σε άτομα με αναπηρία, αντιπροσωπεύοντας σημαντική εμπειρία σε διάφορα ευρωπαϊκά πλαίσια (H2020, EASME, Erasmus+, DG Employment, Erasmus+ Sport, Interreg, κ.α.).

Formazione e Comunione Società Cooperativa Sociale Onlus (Ιταλία)

Η Fo.co. Onlus είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα διαπιστευμένο στην περιοχή της Σικελίας. Ιδρύθηκε το 2012 στη Σικελία με σκοπό να εργαστεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την προώθηση των ατόμων και της διαφορετικότητας, προσφέροντας υπηρεσίες σε ιδιώτες, μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και σχεδιασμού/σχεδιασμού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ακολουθώντας πάντα τον κώδικα δεοντολογίας που βασίζεται στις αρχές του ΟΗΕ και το πνεύμα που διακηρύσσεται από την Οικονομία της Κοινωνίας. Εργάζονται επίσης με προγράμματα για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες και ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανηλίκους (MSNA). Η Fo.Co. υλοποιεί στο Pozzallo (RG), μια από τις κύριες περιοχές αποβίβασης μεταναστών, το Μεσογειακό Κέντρο Σπουδών και Κατάρτισης "G. La Pira", με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνικής πρωτοβουλίας για τους μετανάστες, εξετάζοντας ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους: τους ασυνόδευτους ανήλικους αλλοδαπούς. Σκοπός του Μεσογειακού Κέντρου είναι η κατάρτιση κοινωνικών και θεσμικών φορέων για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Το Κέντρο προσφέρει διεπιστημονική κατάρτιση για τους φορείς που εμπλέκονται στη φιλοξενία και την ένταξη των MSNA, ενώ παρέχει μαθήματα κατάρτισης για τους MSNA, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες.

UCLL (Βέλγιο)

Το Vzw UC Limburg είναι ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλάνδρα, το οποίο συνεργάζεται υπό την ονομασία UC Leuven-Limburg με 2 άλλα ΑΕΙ: το vzw UC Leuven (πρώην KHLeuven) και το vzw UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen (πρώην Group T). Το UC Limburg φημίζεται για την υψηλή ποιότητα της διδασκαλίας, της έρευνας και της περιφερειακής ανάπτυξής του. Το UC Limburg παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεχιζόμενη εκπαίδευση για τοπικές βιομηχανίες, οργανισμούς και κυβερνήσεις. Το UC Limburg είναι μέλος εκπαιδευτικών δικτύων σε όλο τον κόσμο και συνεργάζεται στενά με τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής, με αποτέλεσμα να διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο ενδιαφερομένων.