Έργο

DEVOTE_Logo_final_2 (1)

Το DEVOTE είναι ένα έργο διάρκειας 24 μηνών που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+.

01/11/2020 - 31/10/2022

Εισαγωγή στο έργο

Το έργο DEVOTE στοχεύει στην ενίσχυση της ένταξης των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο στα σχολεία και στη βελτίωση της επιτυχίας τους στην εκπαίδευση, παρέχοντας κατάρτιση, συμβουλευτική και καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς εξοπλίζοντας τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες δεξιότητες και τα καινοτόμα εργαλεία για την υποστήριξη των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διαδικασία, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων, των οικογενειών και άλλων εξωτερικών φορέων, παρέχοντάς τους τα διανοητικά αποτελέσματα που περιγράφονται παρακάτω.

Στόχοι

  • Ανάπτυξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των μεταναστών και προσφύγων μαθητών και της διαφορετικότητας στις τάξεις.
  • Υποστήριξη των σχολείων ώστε να διευκολύνουν την ένταξη και την επιτυχία των νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων μαθητών, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ESL).
  • Υποστήριξη και βελτίωση των επιδόσεων των νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί και μη εκπαιδευτικό προσωπικό, μαθητές, γονείς/οικογένειες).
  • Extending and enhancing secondary school teachers’ skills and competences in teaching of literacy and numeracy to students with migrant backgrounds.
  • Παροχή ενός διαγνωστικού εργαλείου για την αποτελεσματική αξιολόγηση του γραμματισμού, των μαθηματικών και των ψηφιακών ικανοτήτων, των ελλείψεων και των αναγκών των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
  • Προώθηση καινοτόμων πρακτικών, ψηφιακών και μη ψηφιακών, στη διδασκαλία του γραμματισμού, των μαθηματικών και των ψηφιακών ικανοτήτων των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Ομάδες-στόχοι

0
εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικοί
0
μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μεταναστευτικό υπόβαθρο και οι γονείς τους
0
ενδιαφερόμενοι
0
αποδέκτες από ένα ευρύτερο κοινό σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο