Partnerji

Partnerstvo je vzpostavljeno med šestimi različnimi organizacijami, vključno z eno šolo - Fo.Co. (Italija), dvema univerzama - UCLL (Belgija) in UTH (Grčija) ter tremi nevladnimi organizacijami - ALDA (Francija), DRPDNM (Slovenija) in Paydaş (Turčija) na medsektorski način.

ALDA - European Association for Local Democracy (Francija)

ALDA je nevladna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje dobrega lokalnega upravljanja, in sicer z opolnomočenjem civilne družbe in spodbujanjem aktivnega državljanstva. Deluje po vsej Evropi (28 držav članic EU), na Balkanu, v zadnjih letih pa tudi na južnem Kavkazu in v severni Afriki. V okviru spodbujanja dobrega upravljanja in sodelovanja državljanov na lokalni ravni se ALDA osredotoča na različne teme, kot so evropsko povezovanje, državljanske pobude, vključevanje mladih, človekove pravice, priseljevanje, enake možnosti, trajnostni gospodarski razvoj in prostovoljstvo. ALDA je organizacija, ki temelji na članstvu in združuje več kot 300 članov (vključno z lokalnimi oblastmi, organizacijami civilne družbe, mladinskimi združenji in univerzami) iz več kot 30 držav. Organizacija ALDA se financira iz članarin in projektnih sredstev Evropske komisije (med drugim Evropa za državljane in ERASMUS+), Sveta Evrope ter drugih javnih in zasebnih donatorjev.

Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Slovenija)

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je slovenska nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, mladine in kulture. Njihovo poslanstvo je prispevati k bolj vključujoči in odprti družbi za vse. Njihova dva vodilna programa se tako ukvarjata z vključevanjem socialno izključenih skupin ter s spodbujanjem razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga. Njihove dejavnosti v okviru programov izvajajo strokovnjaki in prostovoljci. Spodbujajo vrednote solidarnosti, strpnosti, prostovoljstva, aktivnega življenja, čistega okolja, državljanske zavesti in medkulturnega dialoga ter sodelovanja državljanov.

Paydaş Eğitim Kültür Ve Sanat Derneği (Turčija)

Paydaş je neprofitna izobraževalna ustanova, ki so jo ustanovili izobraževalci. Člani so predvsem pedagoški delavci v različnih vrstah organizacij na področju izobraževanja. Glavni cilj je vključiti inovacije v formalno, neformalno in priložnostno izobraževanje. V zvezi s tem redne dejavnosti združenja vključujejo organizacijo usposabljanja, ki podpira razvoj podpornih izobraževalnih dejavnosti za trenerje, izobraževalce, spodbujevalce v formalnem in neformalnem izobraževanju. Dejavnosti zajemajo tri glavna področja: izobraževanje za osebni in poklicni razvoj, inovacije in digitalizacijo. Vodenje organizacij za negovanje vzajemnega izobraževanja med pedagoškim osebjem in izobraževalno interakcijo je tudi eden od ciljev združenja.

Panepistimio Thessalias (Grčija)

Univerza v Tesaliji ponuja dodiplomske in podiplomske programe ter obštudijske module na posebnih raziskovalnih in poslovnih področjih za več kot 43.000 študentov. Glavno poslanstvo Univerze v Tesaliji je spodbujanje znanja s pomočjo znanstvenih raziskav ter prispevek h kulturnemu in gospodarskemu razvoju lokalne skupnosti in širše družbe. Znana je po odlični raziskovalni uspešnosti in izjemnih znanstvenih dosežkih v skladu z mednarodnimi standardi. Projektne pobude močno podpirata Univerza v Tesaliji in Center za mednarodno izobraževanje (CIE), ki poudarjata in razkrivata edinstvenost, ki jo zagotavljajo. Znanstveno in kakovostno izvajanje programov usposabljanja je dobro zagotovljeno z integriranim prispevkom vseh fakultet in preostalega raziskovalnega osebja Univerze v Tesaliji. Zlasti ekipa CIE je sodelovala pri številnih evropskih in nacionalnih projektnih pobudah, ki spodbujajo socialno vključevanje ljudi z manj priložnostmi in invalidov ter predstavljajo pomembne izkušnje v različnih evropskih okvirih (H2020, EASME, Erasmus+, DG Employment, Erasmus+ Sport, Interreg itd.).

Formazione e Comunione Società Cooperativa Sociale Onlus (Italija)

Fo.co. Onlus je ustanova za usposabljanje, akreditirana za regijo Sicilija. Ustanovljena je bila leta 2012 na Siciliji z namenom, da si prizadeva za trajnostni razvoj ozemlja ter spodbujanje posameznikov in raznolikosti s ponudbo storitev za posameznike, strokovnih tečajev usposabljanja in oblikovanja/planiranja za javni in zasebni sektor, pri čemer vedno upošteva etični kodeks, ki temelji na načelih ZN in duhu, ki ga razglaša ekonomija občestva. Sodelujejo tudi pri projektih za prosilce za azil in begunce ter tuje mladoletnike brez spremstva (MSNA). V Pozzallu (RG), enem od glavnih območij izkrcanja migrantov, Fo.Co. izvaja Sredozemski center za študij in usposabljanje "G. La Pira" z namenom oblikovanja socialne pobude za migrante, pri čemer se osredotoča zlasti na najbolj ranljive; tuje mladoletnike brez spremstva. Namen sredozemskega centra je usposabljanje družbenih in institucionalnih akterjev za izboljšanje pogojev za sprejem in vključevanje mladoletnikov brez spremstva, beguncev in prosilcev za azil. Center ponuja multidisciplinarno usposabljanje za izvajalce, ki sodelujejo pri sprejemanju in vključevanju MSND, hkrati pa zagotavlja tečaje usposabljanja za MSND, prosilce za azil in begunce.

UCLL (Belgija)

Vzw UC Limburg je visokošolska ustanova v Flandriji, ki pod imenom UC Leuven-Limburg sodeluje z dvema drugima visokošolskima ustanovama: vzw UC Leuven (prej KHLeuven) in vzw UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen (prej Group T). UC Limburg slovi po visoki kakovosti poučevanja, raziskav in regionalnega razvoja. UC Limburg zagotavlja svetovanje in nadaljnje izobraževanje za lokalno industrijo, organizacije in vlade. UC Limburg je član izobraževalnih mrež po vsem svetu in tesno sodeluje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi za oblikovanje politik, kar ima za posledico široko mrežo zainteresiranih strani.