Ενότητα 4: Συμμετοχή των γονέων

Η ευημερία των μαθητών στο σχολείο εξαρτάται επίσης από την αντίληψη και τη στάση των γονέων τους απέναντι στο σχολείο, τη μάθηση και τη διδασκαλία (Trasberg & Kong, 2017- Smit, Driessen, Sluiter & Sleegers, 2007). Οι αντιλήψεις των γονέων για το σχολείο μπορεί να διαμορφώνονται από διάφορους παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται συζητήσεις με τα παιδιά τους, άλλους γονείς και το προσωπικό του σχολείου, οι σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους.

Τι αφορά αυτή η ενότητα?

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα:

 • Προσδιορίζουν τις ανάγκες των μεταναστών γονέων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής ένταξης των παιδιών τους.
 • Χαρτογραφούν τις καλές πρακτικές των σχολείων σε όλη την Ευρώπη για την υποστήριξη της εμπλοκής των μεταναστών γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους και στη σχολική ζωή.
 • Αποκτήσουν προοπτικές όσον αφορά την ποιότητα και το επίπεδο συμμετοχής των μεταναστών γονέων στη ζωή του σχολείου και τις απόψεις τόσο των γονέων όσο και του προσωπικού του σχολείου σχετικά με τις προκλήσεις.
 • Παρουσίαση των εμποδίων και των ευκαιριών που υπάρχουν για τη βελτίωση της εμπλοκής των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους.

Ποιος είναι ο στόχος αυτής της ενότητας

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των εκπαιδευτικών να εντοπίζουν τις πρακτικές των εκπαιδευτικών και των διευθυντών του σχολείου που υποστηρίζουν τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική εκπαίδευση των παιδιών τους.

Οι στόχοι της ενότητας:

 • Ανάλυση των προτύπων συμμετοχής των μεταναστών γονέων, της δικτύωσης των γονέων και των εμποδίων στη γονεϊκή συμμετοχή και ενδυνάμωση σε σχολεία μελέτης περίπτωσης σε 5 χώρες εταίρους.
 • Προσδιορισμός πρακτικών εργαλείων και καλών πρακτικών για τη γονεϊκή συμμετοχή και ενδυνάμωση των μεταναστών, ώστε να μπορέσουν τα σχολεία να βελτιώσουν τις στρατηγικές τους για τη γονεϊκή συμμετοχή των μεταναστών.
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων που θα επιτρέπουν στους μετανάστες γονείς να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα σχολικά και εκπαιδευτικά συστήματα στις χώρες της ΕΕ και να δικτυώνονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους.

Bibliography:

 • Bodovski, K. (2010), Parental practices and educational achievement: social class, race, and habitus, British Journal of Sociology of Education, 31:2, 139-156
 • Desimone, L. M. (1999), Linking parent involvement with student achievement: Do race and income matter? The Journal of Educational Research, 93(1), 11-30.
 • Golan, S. And Petersen, D. (2002), Promoting Involvement of Recent Immigrant Families in Their Children's Education. Available online: http://www.hfrp.org/family involvement/publications-resources/promoting-involvement-of-recent- immigrant-families-in-their-children-s-education Accessed 11 July 2021
 • Tebben, charles (2017) "Immigrant Parental Involvement In Student Academics," Empowering Research for Educators: Vol. 1 : Iss. 1 , Article 3. Available at: http://openprairie.sdstate.edu/ere/vol1/iss1/3
 • Turney, K. & Kao, G. (2009). Barriers to school involvement: Are immigrant parents disadvantaged? The Journal of Educational Research, 102: (4), 257-271.
 • Peterson, S.S., & Ladky, M. (2007). A survey of teachers’ and principals’ practices and challenges in fostering new immigrant parent involvement. Canadian Journal of Education, 30 (3), 881-910.
 • Schaller, A. & Rocha, L. (2007). Maternal attitudes and parent education: How immigrant mothers support their child’s education despite their own low levels of education. Early Childhood Education Journal, 35:5, 351-356.
+31 εγγεγραμμένοι
Δεν Είναι Εγγεγραμμένοι

Module Includes

 • 9 Μαθήματα
 • 6 Θέματα
 • 1 Κουίζ