Module 3: Nationale taalkundige ondersteuning

Het onderwijs van de onderwijstaal aan migrantenleerlingen vormt een bijzondere uitdaging, aangezien deze taal vaak een tweede of bijkomende taal is die op een voldoende hoog niveau moet worden aangeleerd en beheerst om andere vakken te kunnen leren.

Waar gaat deze module over?

De module begint met een belangrijke overweging: leerlingen met een migrantenachtergrond moeten niet alleen de tweede taal beheersen om in het dagelijks leven te kunnen communiceren, maar zij moeten de taal ook spreken om toegang te krijgen tot de vakinhoud.  

Daarom is de eerste paragraaf gewijd aan het definiëren van het specifieke karakter van L2 van de studie en het onderscheid met L2 voor communicatie. Vervolgens wordt in de module een overzicht gegeven van de belangrijkste moeilijkheden die de leerlingen in de schoolomgeving ondervinden en die niet alleen taalkundig van aard zijn, maar te maken hebben met een gebrek aan beheersing van de taal op een dieper niveau. Deze situaties zijn vaak moeilijk vast te stellen en blijven onderbelicht en worden vaak geclassificeerd als generieke uitval. De overgang van basiscompetentie naar complexere en meer uitgewerkte competentie is niet zo onmiddellijk en natuurlijk en kan niet aan taalleerkrachten alleen worden gedelegeerd, maar moet worden gedeeld met leerkrachten van alle disciplines. Deze stap vereist een reeks mogelijke didactische handelingen. In de volgende paragraaf worden enkele technieken geanalyseerd om de toegang van leerlingen met een migrantenachtergrond tot de vakinhoud te vergemakkelijken.

Aangezien deze technieken het voorwerp van discussie zijn, worden in de paragraaf enkele kritische punten bij het gebruik van deze strategieën onder de loep genomen. Tot slot worden verzoenende en uitvoerbare voorstellen gedaan, waarbij voor ogen moet worden gehouden dat de doelstelling om op scholen en onder leerkrachten een cultuur van aandacht voor de moeilijkheden in verband met de onderwijstaal te verspreiden, op de een of andere manier moet worden vertaald in een organisatorische didactiek, gericht op het creëren van de ruimten en instrumenten om concreet in te grijpen in de beschreven moeilijkheden.

Wat is het doel van deze module?

  • Definieer de specificiteit van L2 voor studie.
  • Identificeer en vergelijk een repertoire van de belangrijkste moeilijkheden en het verband met mislukking en schooluitval van leerlingen met een migrantenachtergrond.
  • Ken en analyseer de belangrijkste onderwijsstrategieën die momenteel op scholen worden gebruikt.
  • Stimuleer de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor de analyse van de behoeften en ervaringen van leerlingen op school.
  • Stimuleer de ontwikkeling van nieuwe modellen voor motiverende schooltrajecten.

Bibliografie:

+37 ingeschreven
Niet Ingeschreven

Module Includes

  • 4 Lessen
  • 11 Onderwerpen
  • 1 Quiz